Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1490-1499

Tijdvak 1490-1499

1491

00-00-1491. Groote duurte. Vele menschen eten, uit nood, draf, raapkoeken en dergelijk beestenvoeder en drinken niet dan water. .......

1491 - Lees verder...

1492

18-07-1492. De regeering van Aemstelredamme belooft aan de waarschappen en landgenooten van Reynerscoep, de proostdij van Mijert en die van Ouder en Nijeuwer Aemstel, ten koste der stad te zullen onderhouden de sluis, liggende onder de Sint Anthonie-poort, .......

1492 - Lees verder...

1492

14-09-1492. Voor Schepenen in Nyer-Amstelle, scheldt Clemment Gherytsz., tot een vrijen eigendom kwijt aan het klooster en convent van S. Maria Magdalena in Bethaniën te Amstelredamme, een stuk land in N.-Amstelle,.......

1492 - Lees verder...

1492

00-00-1492. Margaretha, dochter van Wolfert VI van Borselen (gest. 1487), en van Charlotte van Montpensier, huwt Walraven van Brederode en brengt hem de Ambachtsheerlijkheid van Nieuwer-Amstel aan.

1492 - Lees verder...

1492

00-00-1492. Frater Simon Johannis is prior van het Reguliersklooster.

1492 - Lees verder...

1493

00-00-1493. Een anonymus schrijft: "het land in den omtrek (van Amsterdam) is des winters drie mijlen verre met water overdekt."

1493 - Lees verder...

1493

00-00-1493. Uit het vorig jaar gesloten huwelijk tussen Walraven van Brederode en Margaretha van Borselen, wordt geboren een zoon Reinout, onze toekomstige Ambachtsheer.

1493 - Lees verder...

1494

12-03-1494. Voor Schepenen in Nyer-Aemstele, verkoopt Martijn, Peter Bickersz. aan het O. Nonnen convent en aan het Maria Magdalena convent op het Spoeye in Aemstelredamrne,...... 3 maden lands in Schuertgensweer, te Meerhusen, strekkende van den Amsteldijk tot de Sloterschinkel.

1494 - Lees verder...

1494

12-12-1494. Philips de Schoone wordt te Geertruidenberg door de Staten van Holland gehuldigd. Hij bevsetigt de door zijn voorgangers verleende privileges. Etc.

1494 - Lees verder...

1495

22-01-1495. Burgemeesteren en Raden van Amsterdam benoemen (herbenoemen?) Meinert Willemszoon tot Baljuw van Amstelland.

1495 - Lees verder...

1495

29-01-1495. Burgemeesteren geven [de nieuwe baljuw van Amstelland Meinert Willemszoon] van stadswege zijne commissie.

1495 - Lees verder...

1495

15-04-1495. Voor Schepenen in Nyewer-Amstel, verkoopt Engel, Jacob Hogen weduwe, met Jacob Hoge, haar voogd. een stuk land aldaar aan het S. Peters Gasthuis te Amsterdam, behoudens een stukje land, geheeten die Opheve, .......

1495 - Lees verder...

1495

08-12-1495. Graaf Philips staat aan die van Aemsterdamme toe driehonderd en zestig ponden jaarlijks. Van deze som zullen zij trekken driehonderd ponden uit het baljuwschap van Aemsterlant, Waterlant en Zeevanck. Etc...

1495 - Lees verder...

1495

12-12-1495. Machtelt Jacopsdr., mater van het Maria Magdalena convent, genaamd Betaniën, verkoopt, met consent van den confessar meester Claes Boelenz., een stuk land Nyer-Aemstel aan het S. Pieters Gasthuis

1495 - Lees verder...

1496

30-01-1496. De Schout van Amsterveen en Schepenen van Niewer-Amstel, wijzen, na schouwing van den Zeedijk, overeenkomstig uitspraak van zeventuig, een roede dijks tusschen dien dijk en den Kadijk, ..... toe aan het land, behoorende aan ......

1496 - Lees verder...

1496

00-00-1496. De weg het Kleine of Korte Loopveld, tegenwoordig meestal de Kalfjeslaan genoemd, die ...... westwaarts door die gronden der Heerlijkheid loopt, welke meest in Amsterdamsche handen zijn, is in een treurigen toestand.

1496 - Lees verder...

1496

04-08-1496. 4 Augustus. De ingelanden van Amstelreveen verstoelen en verdeelen het Corte Loepvelt, .... van hoeve tot hoeve met eiken palen. Van deze verstoeling worden twee brieven gemaakt, een voor Amstelredamme ....., de andere, voor Amstelreveen,

1496 - Lees verder...

1496

20-12-1496. Voor Schepenen in Nyewer-Äemstel, verkoopt Roeloff Huughenz. aan het S. Pieters Gasthuis een stuk verdolven land aldaar, met weg- en werkweer en dijk- en sluisgeld.

1496 - Lees verder...

1496

22-12-1496. Voor dezelfde schepenen [van Nieuwer-Amstel] , verkoopt Jacop Jacopsz., in der wanderinghe Jacop Hoech genaamd, aan het S. Pieters Gasthuis een stuk verdolven land aldaar, met werkweer en scoets, gelijk de kwijtschelding aanwijst.

1496 - Lees verder...

1497

01-06-1497. Voor Schepenen in Niewer-Aemstel, verkoopt Albert Jansz. aan het O. Nonnen convent een akker lands in het Smael-weer, gelegen bij de Drecht tot de Meer toe, ..............

1497 - Lees verder...

1497

23-06-1497. Voor Schepenen te Amsterdam verkoopt Claes Gerytsz. aan het S. Peters- en S. Elizabetten Gasthuis 1/4 van 12 maden lands in Pollenburch, gelegen in Nyeuwer-Aemstel.

1497 - Lees verder...

1497

00-11-1497. Paus Alexander VI stelt de Regulieren,.... bevestigt alle privilegiën hun door de vroegere Pausen verleend. Daarbij wordt afzonderlijk melding gemaakt van eene eeuwigdurende kapellerij, .... in de Kerk van St. Nicolaas te Amsterdam.

1497 - Lees verder...

1497

09-12-1497. De regeering van Amstelredamme belooft aan ..... Reynerscoep, de proostdij van Myert en die van Ouder- en Nyewer Aemstell ten koste dezer stede te zullen onderhouden de steenen sluis, gelegen op den Middeldam binnen de stad aller naast het stadhuis.............

1497 - Lees verder...

1498

10-05-1498. (1) Voor Schepenen in Nyer-Amstel, scheldt Dirck Gherytsz.,..... kwijt, aan het O. Nonnen-convent en mede aan het Maria Magdalena-convent, op het Spoeytgen te Amstelredamme 1/6 van 24 maden lands, van den Amsteldijk tot den Sloter Schinkel.

1498 - Lees verder...

1498

10-05-1498. (2) Voor Schepenen te Amsterdam, scheldt Dirck Gherytsz. ..... kwijt aan Aeff, Jan Allertsdr., mater van het Maria Magdalena-convent op het Spoytgen, en aan Geertruyt Fekerdeysdr., mater van het O. Nonnen-convent, .... 1/6 van 24 vrije maden lands in Nyer-Amstel, van den Amsteldijk tot den Schinkel,.....

1498 - Lees verder...

1498

31-05-1498. Voor Schepenen in Nieuwer-Arnstel, verkoopen de Overmans van het S. Pieters Gasthuis te Amstelredamme aan het O. Nonnen-convent aldaar, een halven akker lands,

1498 - Lees verder...

1498

01-06-1498. Walraven van Brederode, Ambachtsheer van Nieuwer-Amstel, vergunt aan de broeders van het Reguliersklooster aldaar, om twee sluizen te leggen in den Amsteldijk, die later (zie 1505) ook wel Reguliersdijk genoemd wordt, etc.......

1498 - Lees verder...

1498

27-11-1498. Voor Schepenen in Nieuer-Aemstel, verkoopt Pieter Gheritz. aan het S. Pieters Gasthuis te Amsterdam eenig land, gelegen aan de zuidzijde van zijn vaerswette.

1498 - Lees verder...

1499

27-05-1499. Voor Schepenen in Nyer-Amstel, verkoopen Dirck Pietersz. ....... aan Weyn, Jan van Campensdr. een sate lands, aldaar gelegen noordelijk van de kerk, met huis en erf, ....... strekkende tot aan de Poorterweide, .....

1499 - Lees verder...

1499

00-00-1499. Groote overlast van water, ....., nopen den Ambachtsheer, ...tot het vaststellen van de ordonnantie, ter verzekering, dat de Heerlijkheid als één polder behoorlijk bedijkt en besloten zal zijn en het overtollige water door eene watering zal kunnen worden geloosd.

1499 - Lees verder...

1499

01-09-1499. Walraven, Heer van Brederoede, geeft eene ordonnantie aangaande de dijken, sluizen en bruggen van Amsterveen o.a. in de Amsteldijk.......Turfwinning alleen met toestemming van de Ambachtsheer.

1499 - Lees verder...

Share |