Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1470-1479

Tijdvak 1470-1479

1470

20-02-1470. Voor Schepenen in Nyer-Amstele, verkoopen Weyndelmoet, Andries Volpertz. wed. met Volpert Andriesz., haar zoon en voogd, Volpert voor zichzelf en Dirc Andriesz., aan Peter Boen een weertgen lands metsluis- en dijkgeld, in Amsterveen,.....

1470 - Lees verder...

1470

21-02-1470. Voor Schepenen te Amsterdam stelt Volpert Andriesz. al zijn roerende en onroerende goederen tot pand, bij den verkoop van land in Amsterveen.

1470 - Lees verder...

1470

24-03-1470. Voor Schepenen in Nyer-Amstele, verklaart Volpert Gerijtsz. schuldig te zijn aan Claes Willemsz. een nobel van 2 Wilh. scilden, jaarlijksche rente, tot ewelike pacht op 2 akkers lands en de helft van een huis daarop, aldaar gelegen, - van de Wetering tot de Landscheidinge, .....

1470 - Lees verder...

1470

19-10-1470. Hertog Karel van Bourgondië verleent aan den Prior en het Convent der Regulieren Sauvegarde.

1470 - Lees verder...

1470

17-12-1470. Hertog Karel beveelt den Baljuw van Kennemerland of zijnen stedehouder, de Regulieren te beschermen tegen alle onrecht en geweld van geestelijke of wereldlijke personen en te vrijwaren van alle onbehoorlijke nieuwigheden.

1470 - Lees verder...

1471

06-01-1471. Voor Schepenen in Nijer-Aemstele, scheldt Dirc Loopvelt kwijt aan Jan Beth Claesz. een made lands te Aemstelreveen.

1471 - Lees verder...

1471

18-01-1471. Een schepenbrief, in de Nieuwe Kerk berustende, maakt melding van een stuk land gelegen buten der Byntwijcker poirte neffene die molen dair men die papegaeie aff schiet, streckende van der Aemstele tot an die Weteringhe toe.

1471 - Lees verder...

1471

19-02-1471. Voor Schepenen in Nuwer-Amstel, verkoopt Dirc Jacopsz. aan Jan Bet Claesz. een made lands, in Jan Bet Claesz.-Iand, naast Jan Bet aan den Heiligenweg, en Dirc Jacopsz. leit daarmede zijn poertrecht mede af.

1471 - Lees verder...

1471

19-02-1471. Voor Schepenen in Nuwer-Amstel, verkoopt Sibrant Jacopsz. aan Jan Bet Claesz. 1¼ made lands.

1471 - Lees verder...

1471

22-03-1471. Voor Schepenen in Nyewer-Amstele, verklaart Volpert Gerytsz. schuldig te zijn aan Claes, Jan Goetgynsz. 1 g. g. joh. beyerssen gulden, jaarlijks tot ewelike pacht op een sate lands in Amsterveen, ......

1471 - Lees verder...

1471

20-05-1471. Meester Henrick Foppensz. priester, scheldt kwijt aan de Regulieren acht maden lands, gelegen achter den dam bij den Heiligen Weg geheeten Blancke Heynenlant of Cruysweer.

1471 - Lees verder...

1471

18-06-1471. Voor Schepenen in Nyer-Amstel, verklaart Weyn, Jan Willemz. weduwe, met haar zoon en voogd, schuldig te zijn aan Willem, Egghert Peterz. van Syl, 1 g. wilh. holl. schilt jaarlijksche rente, tot ewelike pacht op haar huis en hofstede, gelegen in Ottewael, ........

1471 - Lees verder...

1472

21-05-1472. Voor Schepenen in Nyewer-Amstele, verkoopt Claes Willemsz. .... tot ewelike pacht op twee akkers lands en het huis daarop aldaar gelegen, aan het S. Peters Gasthuis, en Claes, Jan Goetgynsz. verkoopt aan hetzelfde Gasthuis ......op een sate lands in Amsterveen.

1472 - Lees verder...

1472

26-07-1472. Voor Schepenen. in Nywer-Amstel, verklaart Jan Beth Gherijtz. vrij en schadeloos te houden Jan Beth Claesz. van de loffenisse betreffende de helft van een huis en erf, dat Jan Beth Gherijtz. verkocht aan Dirc Aef in Amstelredamme, ......

1472 - Lees verder...

1472

09-08-1472. Schepenen te Amsterdam geven vidimus van den schepenbrief van 1393, 31 Januari, betreffende het Oude Nonnen-convent.

1472 - Lees verder...

1472

20-09-1472. Voor Schepenen in Nyer-Aemstele, scheldt Hillegondt, Aernt Claesz. wed., met Jan Deyman Aerntsz. haar zoon en voogd, en vier vierendeelen, kwijt aan het Gasthuis van den H. Geest,...... ewelike pacht op zes akkers land in Aemstelreveen:

1472 - Lees verder...

1472

07-10-1472. Voor schepenen in Nieuwer-Amstel, verkoopt Dirc Arisz. aan Garberant Wibrantz. en Jan Garberantz.,.. een camp verdolven land mit die Langhe Lopel en mit die corte Lopel, gelegen aldaar in de Buterveldert, van de Meer af tot den weg, .....

1472 - Lees verder...

1473

28-05-1473. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Jan Crube aan Adam Jansz. 4 maden lands achter den Damme, - zooals hij die gekocht heeft, van Claes Possche, .....

1473 - Lees verder...

1473

06-09-1473. Voor Schepenen in Nyewer-Amstele, verkoopt Zybrant Jacobsz. aan de N. Nonnen een made lands, in Dieduwe Louwen-saet.

1473 - Lees verder...

1475

02-05-1475. De nonnen van de Franciscaner kloosters der Heilige Catharina en Geertruida te Amsterdam kiezen voor een strengere levensregel volgens de Orde der Regulieren van Sint Augustinus. Paus Sixtus IV staat dat toe in een bul, geschreven 2 Mei 1475.

1475 - Lees verder...

1478

04-04-1478. Hertog Maximiliaan is te Amsterdam. Hij wordt aldaar gehuldigd door die van Amstelredamme, Mude, Weesp, Amsterlant en Zeevanck. Op den tweeden dag [tekent hij?] alle handvesten en privilegiën ......

1478 - Lees verder...

1478

10-11-1478. Voor Schepenen in Nywer-Amstel, verkoopen Jan Jacopsz. en Dirc Aerntsz. aan het Oude Gasthuis 6 akkers lands met alle pacht, die het Gasthuis nu daarop heeft, genaamd Dirk Hollants-sate, van den Amstel tot de landscheidinge, ......

1478 - Lees verder...

1479

08-02-1479. Voor Schepenen in Nuwer-Aemstel, verkoopt Wouter, Jan Willemzoensz. aan het Oude Nonnen-convent te Aemstelredam 2 min ⅛ akker land in Aemstelreveen ......, en Wouter Jansz. verkoopt 1½ akker aldaar van den Aemstel af in 't Smaelweer.....

1479 - Lees verder...

1479

17-03-1479. Voor Schepenen in Niewer-Aemstel, verkoopt Pieter Jansz. aan het Oude Nonnen-convent in Aemstelredam een stuk land in Aemstelreveen, dat hij gekocht heeft van Volpert Ariesz.

1479 - Lees verder...

1479

18-03-1479. Voor Schepenen in Nieuwer-Aemstel, verkoopt Peter Jansz. aan het Oude Nonnen-convent in Aemstelredam een stuk land van 5 morgen en 3 hont in Outevael, van af den Aemstel.

1479 - Lees verder...

1479

00-05-1479. Men is beducht voor eenen inval der Hoekschen in Amstelland.

1479 - Lees verder...

1479

09-06-1479. Aernt van Duvenvoirde, als voogd van joufer Margriet van Yselsteyn, Ghysbertsdr., zijn gheëchte wive, scheldt aan Willem Heynisz. kwijt 2 morgen lands in Ouwerkerck, ......

1479 - Lees verder...

1479

24-06-1479. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Mergryet, Claes Jacobsz. wed., met Claes Albertsz. haar voogd, en vier vierendeelen, aan Jacob .Hoge Jansz. een stuk land in Nywer-Aemstele, ....

1479 - Lees verder...

1479

00-00-1479. Amsterdam schenkt den Amstel aan de Hand- en Voetboogschutterijen.

1479 - Lees verder...

1479

00-00-1479. Amsterdam is aan de landzijde met muren, torens en poorten omringd. De Heer van Amstelveen beklaagt zich dat men die binnen zijne heerlijkheid heeft gebouwd en dat Amsterdam de schouw over wegen, etc.... aan zich getrokken hebben.

1479 - Lees verder...

Share |