Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1470

17-12-1470. Hertog Karel beveelt den Baljuw van Kennemerland of zijnen stedehouder, de Regulieren te beschermen tegen alle onrecht en geweld van geestelijke of wereldlijke personen en te vrijwaren van alle onbehoorlijke nieuwigheden.

17 December, wordt die openlijk binnen de Stad Amsterdam afgekondigd. De Hertog beveelt den Baljuw van Kennemerland of zijnen stedehouder, de Regulieren te beschermen tegen alle onrecht en geweld van geestelijke of wereldlijke personen en te vrijwaren van alle onbehoorlijke nieuwigheden. Deze moet hen verder handhaven in de rechten, bezittingen, costumen en vrijheden, welke zij van oudsher rustig hebben bezeten. Bestaat er vrees, dat daarop inbreuk wordt gemaakt, dan zullen er, ten teeken der Sauvegarde, op het klooster en de gebouwen, daartoe behoorende, vaantjes met het wapen van den Hertog gezet worden. Opdat dit alles te beter mocht volbracht worden, stelt Hertog Karel twee van zijne sergeanten of andere dienaren, op kosten der kloosterlingen, tot hunne beschikking.

Onder 1452, hebben wij gezien, dat op den 30sten Augustus van dat jaar Hertog Philips aan de stad Amsterdam de macht had gegeven, tot zijn wederroepen, den wijn- en bier-excijs, ten voordeele harer kas, te heffen tot op een kwart mijl rondom de stad, zoo buiten als binnen hare vrijheid; - en hierdoor het Gerecht van Amsterdam reeds eenige jurisdictie buiten het stadsgebied verkreeg. Dit privilegie schijnt op den duur toch niet aan het doel te hebben beantwoord, want thans verbiedt genoemd Gerecht, met toestemming van den Ambachtsheer van Nieuwer-Amstel en Sloten, het tappen binnen die kwartmijl geheel, en verbiedt tevens allen poorters en poorteressen en allen, die te Amsterdam woning en broodwinning hebben, op een pond boete, binnen die kwartmijl (zoo al ergens ter sluik getapt wordt) bier te drinken of te halen.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
1470
1452
Share |