Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Transcripties / 01-09-1499 Walraven Heer tot Brederode

01-09-1499 Walraven Heer tot Brederode

1 September 1499. Walraven Heer tot Brede-roden tot Vijanen Burggrave t’Ujtregt Here ter Armejde van Heemsroede, ende ambachtsheer tot Amsterveen. En de wij gemene ingelanden eijgendom lant of sant binnen den ban van Amsterveen hebbende Oirkonden ende kennen hoe onlangs geleden soo als tot Amsterveen als die eijgendom lant of sant binnen den ban hebbende ontboden geweest zijn, overmits last van vremde wateren, ende andere lasten ujt ongeregeltheijt, den selver lande op komende wij niet het merendeel daer in gelant overdragen, gesloten ende geraemt hebben, dese naebeschreven pointen tot oirbaer profijt en(de) voordeel van den landen ende in den  Eerste dat alle zeijlen , slujsen en(de) bruggen gelegd in den dijck daer de schouw  gaet sullen wesen gemaeckt met drijvende deuren digt zijnde en de waterhoudende als slujsen zujlen en(de) bruggen met drijvende

Deuren behoren te zijn, op beschouwt te wesen naer ouder gewoonte en(de) boeten dat voortaen bij de gene die de laen  ende de wegen nu houden, van de kerkcklaaen af begin-nende aent westeijnde op een voet naer ‘twater aen de zujtsijde tot aende amsteldijck geleijt en(de) gehouden sal werden, een kae van vier voet breet, en(de) twee voet hoogh boven de oude schouwe, en(de) van de amsteldijk af op de ujterse kaeije insgelijx een kae boven de schouwe als boven geleijt en(de) gehouden te werden. Op vier voet breet twee voet hoogh, tot aen der poorte van Amstelredamme toe. Welverstaen-de dat de ingelanden, tusschen de re-guliere en(de) de Heijlige wege poorte van Amsterdam, gehouden sullen zijn den kae van twaalf voeten breet te macken, hoogh als den Amsteldijck digt van den Amstel af, tot aen de Hej-lige wegh en(de) soo voort aen aen de Hejlige-wegh  soo hoogeh en(de) goet gemaeckt, en de gehouden te worden, dat se hoogh

Genoegh zij om alle wateren ujt den lande weder te staen gelijck den amsteldijck en de dese H: wegh soo hoog en(de) goet gemaeckt en de gehouden te worden bij den genen die dat lange Loopvelt nu houden moeten van welke loop-velt sij voortaen niet gehouden sullen zijn, langer te onderhouden maer den Heijligen Wegh, daervoor te houden, ende  insgelijx de kerkwegh oock hoog genoemen gehouden te worden, als nu gewoonlijck is, ende van noden wesen sal. maer soo als dan ddese polder dus bedijckt, ende besloten. Zijnde voorder van noden is is gesloten geraemt en(de) bij den merendeel van den ingelanden, tot losinge des waters dat de weteringe nu jegenswoordigh begonnen van den Hejligen Wegh, oostwaert op gemaect te noorden tot aen de kerck(?) laen doort Lange Loopvelt, alsoo breet ende goet als ’t ‘t oirbaerlijck dunct den gecommitteerden van den ambachtsheer om ’t inhouden van desen brief, ter executie te doen leggen

Daer het gemene dorp een brugge van een roe wijt met een hoefje in elke sijde van een vierendeel van een roe langh sal op gehouden wesen te houden daer men met een wagen hooijs overrijden magh. En de met voorwaerden dat nevens dese wateringe in de Hejlige Wegh een slujs geleijt sal worden met dubbelde deuren, als ter Nieuwer slujs leijt ofte diergelijcke behoudelijk dat dese slujs bij ons noch niemant anders gevischt sal worden ende dat dese wateringen elk sal mogen bevisschen voor sijn lant en de omme te mogen int lant te crijgen ende uijthalen dat van noden is ende het water ujt de landen quijt te worden ende dese wateringe beschouwen te worden, als men den dijck doet van bijden zijden regt ende slegt wel ujtgecroost te maken alsoo breet als ’t oirboorlijck dunct, de voorsz(egd)e ge-committerden sonder ergens of

Daerse oock wijdert magh wesen hoefden te moeten ujtsteken voort dat men indese voorsz(egd) banne benden die kerk niet sal mogen delven enighe turf ten ware bij onse consente hier nae op de verbeurtenisse van den turf, dat een derdendeel komen sal dan in der tijt aenden bailluw in den name van mijns G.H.  ende dat andere derdendeel aen den schout van den ambaghtsheer, inder tijt wesende dat derde dardendeel aen de kerke van Amsterveen. en de voorts in als te behouden van ons ambagtsheer onse regt en de heerlijckheijt, als wij die van te voren hadden. Inden selven onsen ambagte, alle welke pointen wij WALRAVEN Here tot  Brederode ende wij GEMENE INGELANDEN voorsz(egd) consenteren ende beloven voor ons en(de) onse nakomers inden name als

AMBACHTSHERE van Amsterveen.

Ende des ’t oirkonden onsen Segel hieraen gehangen, ende wij Gemene ingelanden om te bevestigen dat voorsz(egd) Staet hebben gebeden den schout Burgermeesters ende schepenen van Amsterdam dit over ons te willen besegelen, het welke wij burgemeesteren ende schepenen tot heure bede gedaen hebben gegeven int jaer ons here 1499 op den eersten dagh van sept)embe)r was ondertekent W.Brederode. ende besegelt met twee ujthangende segelen de eene in rode ende de andere in groene wassche. Zijnde Noch aen de selve brieve gehegt een anderen lujdende als hier naer volgt.

WIJ WALRAVEN HERE tot Brederode tot Vijanen Burggrave ’t Uijtregt here.

P0001

Gerelateerde inhoud
1499
Share |