Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1400-1409

Tijdvak 1400-1409

1400

16-01-1400. Hertog Aelbrecht bepaalt: Voort soo sullen alle die gene, die Schepen, of Raede gheweest hebben binnen onser Stede van Amstelredamme alle jaer kiesen op onser Vrouwen avont te Lichtmisse (1 Februari) bij der meere stemmen uyt te gaan drie goede Knapen tot Raede van onser Stede voorz. ....

1400 - Lees verder...

1400

09-03-1400. Met het oog op eenen krijgstocht naar Friesland, krijgt de Baljuw van Amstelland, Floris van Alkemade, bevel om proviand te koopen en naar Stavoren te zenden.

1400 - Lees verder...

1400

14-11-1400. Aangezien de Pastoor der Parochie van Nieuwer-Amstel, door het stichten van het Reguliersklooster, eene vermindering van inkomsten heeft ondervonden, wordt de schade hem vergoed, bij een verdrag,

1400 - Lees verder...

1400

05-12-1400. Frederik van Blankenheim, Bisschop van Utrecht, keurt de stichting van het Reguliersklooster goed; vereenigt het met het Kapittel van Windesheim;

1400 - Lees verder...

1401

03-02-1401. Ridder Coen van Oesterwijck, de Ambachtsheer van Nieuwer-Amstel, geeft, ten nutte des lands en der lieden, die geland en geërfd zijn buiten den Zeeburch tusschen Aemstelredamme en lppesloet, vergunning, om dit land, gelegen in zijn ambacht van der Nyewer-Aemstel te bedijken...

1401 - Lees verder...

1401

17-04-1401. Graaf Aelbrecht bevestigt den brief van den Ridder Coen van Oesterwyck aangaande het maken van den zomerdijk buiten den Zeeburch en het schouwen van dezen dijk, ...

1401 - Lees verder...

1401

22-07-1401. De Graaf verleent commissie op Willem Eggert, om in het Baljuwschap van Amstelland, Waterland en Zeevang, de nieuw gelegde accijnzen te gaderen.

1401 - Lees verder...

1402

05-01-1402. Aelbrecht, Hertog van Beyeren, - Graaf van Henegouwen - bevestigt de verkoop van de erfpacht van het land genaamd de Bancken in Aemstelrevene, aan Dirc Henricxz., welk land aan Herman van den Bossche in erfpacht was gegeven,

1402 - Lees verder...

1402

09-06-1402. Graaf Aelbrecht leent van Aemstelredamme een som van 1500 gouden Gendsche nobelen en belooft daarvoor aan jaarlijkse renten te zullen geven anderhalf honderd nobelen, te weten, een voor elke tien.

1402 - Lees verder...

1403

18-01-1403. Ridder Coen van Oisterwyc verklaart, het ambacht van Aemstetreveen met al zijne renten en toebehooren verkocht te hebben aan Vrouwe Margriete van Cleve, de gemalin van Graaf Aelbrecht, en verzoekt dezen, haar daarmede in zijne plaats te willen beleenen.

1403 - Lees verder...

1403

03-02-1403. Graaf Aelbrecht beleent, krachtens den brief van 18 Januari dezes jaars, zijne gemalin Margriete van Cleve met het ambacht van Aemstelreveen en de daarbij behoorende renten en goederen.

1403 - Lees verder...

1405

00-00-1405. Oudst bekende rekening van de Officiaal van de Aartsdiaken, waarin hij rekenschap geeft van zijn beheer dat o.a. betrekking heeft op Amstelland.

1405 - Lees verder...

1406

11-09-1406. Voor Schepenen in Amsterdam, geeft Jan Willem Heynenzoensz. aan het Oude Nonnen-Convent o. m. den vrijen eigendom over van 8 maden lands aan de noordzijde van den Heyligenweg (Overtoomsche, weg).

1406 - Lees verder...

1408

00-00-1408. De Prior der Regulieren van S. Jan den Evangelist verklaart aan Schepenen van Amsterdam, dat hij van het Lange Loopveld slechts dat gedeelte te onderhouden heeft, hetwelk strekkende was van de Aemstel tot de Wetering...

1408 - Lees verder...

1409

15-07-1409. Graaf Willem geeft aan die van Aemstelredamme eenige vrijheden, zoo wegens andere diensten, als omdat zij hem de renten van 1500 Vlaamsche nobelen, eertijds aan den Graaf geleend (zie op 1402, 9 Juni), ten bedrage van honderd en vijftig nobelen 's jaars, hebben kwijt gescholden.

1409 - Lees verder...

1409

01-10-1409. Voor Ghysbert die Ledighe en Velman Dirxz., Schepenen te Nuwer-Aemstel, verklaart Jacob Meester schuldig te wezen aan Jan Gherytsz. van Oyen een Vlaamschen nobel - jaarlijksche rente, tot ewelike pacht op drie akker lands in Aaftsweer -;

1409 - Lees verder...

Share |