Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1400

05-12-1400. Frederik van Blankenheim, Bisschop van Utrecht, keurt de stichting van het Reguliersklooster goed; vereenigt het met het Kapittel van Windesheim;

Vervolgtekst en bronnen

Daags voor het Feest van den H. Bisschop en Belijder Nicolaus. Frederik van Blankenheim, Bisschop van Utrecht, keurt de stichting van het Reguliersklooster goed; vereenigt het met het Kapittel van Windesheim; [Noot]; verklaart, dat alle goederen des kloosters zullen zijn geestelijke goederen, terwijl de prior en de broeders de gewone vrijheden der Regulieren mogen genieten.

Noot: Gerrit de Groote van Deventer - ,J. G. R. Acguoy, Het Klooster te Windesheim; deel I, bladz. 15 en volgende - begint in 1379 met goedkeuring en steun van den juist opgetreden Bisschop van Utrecht Florens van Wevelinkhofen (1379-1393) zijn korte - zijn sterfjaar is 1384 - maar zegenrijke werkzaamheid in het sticht, met name in Utrecht, Overijssel en Holland. Hij treedt op als reizend prediker, met zich voerend veel boeken om uit do Heilige Schrift en do werken der heiligon zijne meeningen te kunnen staven.

Uit zijne werkzaamheid komt de vereeniging voort, die den naam verkrijgt van "Broederschap des Gemeenen Levens", oorspronkelijk een vrije vereeniging van jonge clerken der Deventer Kapittelschool, die onder leiding van Gerrits besten vriend en leerling Floris Radewijnsz. gaan bijeenwonen. Uit die broederschap ontstaat weldra het klooster der Reguliere Kanunniken van Windesheim, het middelpunt van eene nieuwe Kloostervereeniging, die niet alleen in de Nederlanden maar ook ver in Noord-Duitsohland hare kloosters zal stichten, in de 15de eeuw tot grooten bloei zal geraken en belangrijken invloed zal uitoefenen op het kloosterleven zoowel als, in samenwerking met de genoemde broederschap, waarbij zich ook talrijke zusters aansluiten, op de ontwikkeling van het onderwijs en de wetenschap in ons land.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |