Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1400-1499 / Tijdvak 1430-1439

Tijdvak 1430-1439

1430

05-01-1430. Voor Schepenen te Amsterdam geeft Jan Eggairt Hartgerse den vrijen eigendom aan de Priorinne en gemeene zusteren van het Nieuwe Nonnen-convent van 1/4 van 7½ maden lands - strekkende van den Aemstel tot de Weteringe ....

1430 - Lees verder...

1430

09-02-1430. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Aernt Meeusz. aan Wolfairt Jansz. 2 maden lands achter de Damme, - met Jacob van Leyden als mede-borg.

1430 - Lees verder...

1430

13-02-1430. Voor Claes Jacobsz. en Roemer Jansz., Schepenen in Nyer-Aemstel, scheldt Willem, Jan Ymmensoensz. aan het Oude Nonnen-convent kwijt 1 1/16 akker land aldaar in Jan Ymmenz. sate -

1430 - Lees verder...

1430

01-05-1430. Voor Claes Jacobsz. en Roemer Jansz., Schepenen in Nyer-Aemstel, geeft Aechte, Dirc Gherijtsz. wed. met Meynaert, Claes Volpertssoensz., haar mondbair, en vier vierendeelen, den vrijen eigendom aan Peter, Jan Boenensz. van 4 morgen lands te Oetenwael.

1430 - Lees verder...

1430

01-06-1430. Voor Claes Jacobsz. en Roemer Jansz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt, Wouter Dirxz. aan het Oude Nonnen convent 6 maden lands aldaar bij de Bancken en het Banckenmeer,

1430 - Lees verder...

1430

10-08-1430. Voor Claes Jacobsz. en Dirk Godenz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Dirc Loepvelt, Jacob Dircxsoensz. aan Claes Jacobsz. zijn broeder, 2 maden lands aldaar.

1430 - Lees verder...

1430

Voor Schepenen te Amsterdam, blijven aan beide zijden 'eens zeggens van allen twy en ghescille' onderling Gherijt Lappe e.a. eenerzijds; en Tete, Godevaert die Vresen wed., e.a. anderzijds, betreffende de erfnisse van Godevaert die Vresen waarin o.m. renten op land in Aemsterveen.

1430 - Lees verder...

1430

01-12-1430. Voor Claes Jacobsz. en Roemer Jansz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopen aan het Oude Nonnen convent de Godshuisberaders van de Kerk aldaar, een halven akker lands in Godenweer, onder verband van de kerkelijke goederen om de kerk die in den laatste oorlog verbrand is, weder op te bouwen.

1430 - Lees verder...

1431

09-02-1431. Vrouwetgin, Jan die Zalen weduwe, en haar drie kinderen, verdelen de nalatenschap van Jan die Zalen, waar ook land in Nyer-Aemstel en Apcoude deel van uitmaakte.

1431 - Lees verder...

1431

26-03-1431. Voor Schepenen te Amsterdam, verkopen Jan Bout Allertz., e.a. beraders van der Heiliger Stede aan Claes Jacobsz. een stuk land, genaamd der Heiligerstede-land, bij den Heiligenweg....

1431 - Lees verder...

1431

26-03-1431. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopen Jan Boute Aelbertsz., Dirc, Jacob Fekerdeysz. en Jan Beduynre Aelbertsz., beraders van der Heilige stede, met consent van de Raden der stad, aan Dirc Jansz. 2 maden lands bij den Heiligenweg - behoudens enkele voorwaarden.

1431 - Lees verder...

1431

Voor Jan Willemsz. en Meynt Ledighenz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verklaart Willem Hannenz., Claes Willemssoensz. gekocht te hebben van Claes Jacobsz. een erf met den weg naast dat erf aldaar,

1431 - Lees verder...

1431

29-10-1431. Voor Meynt Ledighensz. en Albert Dircxz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Claes, Eggaert Claesz. aan het Oude Nonnen convent, een halven akker lands aldaar.

1431 - Lees verder...

1431

20-11-1431. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Ghysebrecht Claesz. drie maden lands in den ban van Nyer-Amstel in Willem van der Molens-land, aan S. Peters Kapel en Gasthuis.

1431 - Lees verder...

1432

28-0-1432. Voor Meynt Ledighenz. en Dirc, Claes Oemenz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Dirc Claesz. Jacob Dircxsoensz. aan Claes Jacobz. zijn broeder, twee maden lands aldaar.

1432 - Lees verder...

1432

19-04-1432. Voor Schepenen in Nyer-Aemstel, scheiden en gronddeelen Jan Bout Aelbrechtsz., als bewaarder van de kapel van de Heylighe stede in Aemstelredamme ..... betreffende de werkweer van het Lange en Korte Loopvelt, met wederzijdsche verplichtingen tot onderhoud van de Loopvelden.

1432 - Lees verder...

1432

00-00-1432. Een langdurige twist tussen Amsterdam en Haarlem om de Overtoom begint. Haarlem damt 't gat aan de Heylige weg af om de vrije doorvaart naar de Haarlemmermeer te belemmeren. Amsterdam steekt de dam door. Het Heemraadschap Rijnland stelt een rechtsvordering tegen de stad in.

1432 - Lees verder...

1433

11-05-1433. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Willem Coptginsz. aan Wouter Willemsz., ten behoeve van Canonissen 't Sinte Mariënvelde ter Nyenlichte, een halven akker lands in Nyer-Aemstel,

1433 - Lees verder...

1433

23-11-1433. Voor Jan Heynenz. en Dirc Oem, Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Dirc Meyntsz. aan Andries Vrederixz., 2¼ maden lands in Grawertsweer aldaar;

1433 - Lees verder...

1433

00-00-1433. Het geschil over de doorvaart aan den Heiligeweg tussen Amsterdam en Haarlem. De Haarlemmers zouden palen hebben geslagen vóór den doorgestoken dam, die de Amsterdammers er weer hebben uitgehaald,

1433 - Lees verder...

1434

03-01-1434. Broeder Pouwels en 't gemeen convent der Canoniken Regulieren van S. Jan Ewangelisten, met broeder Symon en 't Convent der Regulieren te Leyderdorp, verkoopt aan het convent van de Oude Nonnen, de helft van een halve sate lands ... in Nyer-Aemstel, genaamd Ghisenweer en Luttikeweer.

1434 - Lees verder...

1434

23-01-1434. Hertog Philips bekent van Amstelredam ontvangen te hebben tweeduizend Hollandsche schilden en verklaart daarmede voldaan te zijn ter zake van de boete aan de poorters, omdat zij de dam aan het einde van den Heyligen Wech doorgestoken hebben.

1434 - Lees verder...

1434

07-04-1434. Voor Gael Tymansz. en Dirc Govertsz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Jan, Jan Heynenzoensz. aan Willam, Claes Tymansz. 9¼ vrije akker lands en dat huis, voor 1½ akker gerekend, aldaar gelegen,

1434 - Lees verder...

1434

15-04-1434. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt Claes Lambertsz. aan het Oude Nonnen convent 1/4, sate lands in Nyer-Aemstel, met zijn aandeel in de huizinge, behoudens een halven morgen lands.

1434 - Lees verder...

1434

20-06-1434. Voor Martijn Claesz. en Heynric Petersz., Schepenen in Nyer-Aemstel, geven over in vrijen eigendom Gelijs Heynrixz. en Gheertruyd, Willem, Willem Heynenzoensdr., zijn vrouw, met Gelijs, haar man en mondbair, aan Jan Scout Aerentsz., 6 akkers land aldaar, boven de kerk gelegen.

1434 - Lees verder...

1434

11-08-1434. Voor Dirk Godevertsz. en Heynric Petersz., Schepenen in Nyer-Aemstel, verkoopt Andries Vrederixz. aan Claes Jacobsz. 2 1/6 maden lands aldaar, in Grawerts-weer, ....

1434 - Lees verder...

1434

17-09-1434. Voor Claes Jacobsz. en Vrancke Claesz., schepenen in Ouder-Aemstel, scheldt Meeus, Gherijt Adamsz. kwijt aan het Oude Nonnen convent 2 morgen lands en 1/12 van een huis, gekocht van Lambert Seynsenz. en Jan Zwartint.

1434 - Lees verder...

1434

10-10-1434. Hertog Philips beleent Henrich van Borsselen, Heer van der Veere en Zandenberch, met het huis te Schoten, het ambacht van Aemstelreveen en dat van der Nuwer Aemstel, Sloten en Oisdorp met hun toebehooren.

1434 - Lees verder...

1434

00-00-1434. Katherina van Cleve ..... bekent, aan Henrich van Borsselen, Heer van der Veer, Sandenborch en Vlissingen, verkocht te hebben het huis te Schoten, gelegen bij Hairlem, mitsgaders de dorpen Sloten, Oistorp en Aemstelreveen, ......

1434 - Lees verder...

1435

04-08-1435. Voor Grebber Dicxz. en Dirc de Grebber, schepenen, verkoopt Symon Kogman Jacobsz. aan het Oude Nonnen convent te Aemstelredam 1 1/2 morgen lands, gelegen in Ouder-Aemstele, ....

1435 - Lees verder...

1435

15-09-1435. Dirc die Grebber Willemsz. geeft den vrijen eigendom aan het Oude Nonnen convent te Amstelredam van een akker land in Nyer-Aemstel waar nu Aernt Gheijlinck woont, te meten van den Amstel af.

1435 - Lees verder...

1436

30-01-1436. Voor Meynt Ledigene. en Aelbert Dirxz., Schepenen in Nyer-Aemstel, schelden Heynric Stuver met Jan Tidemansz, en Claes die Walenz. kwijt te zamen aan Ghysbert Claesz. 3½ akker lands aldaar.

1436 - Lees verder...

1436

25-02-1436. Ghijsbrecht van Yselstein geeft vrij en kwijt aan het Oude Nonnen convent te Aemstelredam twee akkers land die Willem Zael Ghijsbertsz. van Ghijsbrechts voorvaderen in leen placht te houden, gelegen in Duevendrecht; .....

1436 - Lees verder...

1436

03-12-1436. Schout, Schepenen en Raden van Aemstelredamme verklaren, ..... schuldig te wezen aan den Ambachtsheer van Nyer-Aemstele, ter voldoening van de zwijn- en wederbede van den lande achter den Damme, ... te weten van Claes Jan Wouterzoons land tot Gyse van Aemstels land, .....

1436 - Lees verder...

1437

18-08-1437. In een schepenbrief wordt melding gemaakt van Heer Peter Clevert, Broeder en Monninc ter Reguliers, Sinte Johannes Evangelisten ter Amstel, mit Godevert Alberts-zoen, sinen ghebroeders, enz.

1437 - Lees verder...

1438

22-01-1438. Voor Schepenen te Amsterdam, draagt Kathrijn, Allert Heynendr., met haar voogden Peter Posch en Claes Han Petersz. en vier vierendeelen, over aan Claes Jacobsz. 1/4 akker land in Aemstelreveen.

1438 - Lees verder...

1438

24-01-1438. Voor Amelijs Andriesz. en Alsten Claesz., schepenen, verkoopt Reyner Andriesz. aan Gherijt Braseman Adamenz. 10 morgen lands, zijnde 1/4 van Adame die Zalens groote sate in Ouder-Aemstel en 1/4 van het huis aldaar; .....

1438 - Lees verder...

1438

01-05-1438. Voor Henric Pietersz. en Dirc Goenz., Schepenen in Nuwer-Aemstel, verkoopt Willem, Jan Ymmenzoensz. 3/4 akker lands aldaar aan het Oude Nonnen convent te Aemsierdam,......

1438 - Lees verder...

1439

15-01-1439. Voor Gael Tymansz. en Dirck Godevertsz., Schepenen in Nyer-Aemstel, scheldt Jacop, Heyn Tankenz. kwijt aan de Overmans van S. Pieterakapel en Gasthuis te Amstelredamme, twee dijkkampen van 9 maden in Nyer-Aemstel bij den Aemsteldijck, ....

1439 - Lees verder...

1439

14-07-1439. Voor Godevaart Velmansz. en Meynt Tymansz., Schepenen in Niër-Aemstel, scheiden en gronddeelen Romer Heynenz. en Ghiisbert Ruuschenz., [e.a. .........] betreffende land in N.-Amstel gelegen.

1439 - Lees verder...

Share |