Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Transcripties / 22-09-1505 Transcriptie Jacop Dirck Gerrit Kaijstonss

22-09-1505 Transcriptie Jacop Dirck Gerrit Kaijstonss

1.  Allen den gene(n) die desen brief sullen sien oft ho(r)en lesen

         Doe te (ver)staen Jacop Dirck  ger(r)it kaijstonss dat te  ontfange(n)

2.  hebben in pachte ende in huerwerc  voir mij ende mijne(n) erfname vanden eersamen he(r)e, (con)vent ende capittel der

3.  kercken van Sinte Marien Tutrecht een sate lands van sessendertich merge(n) landt soe grote en(de) cleijne alse dair

4.  gelegh(en) leijt mit allen eijg(en)en toe beho(r)en Aende Waver ind(en) gerechte van ouderkerck ende dur gesterf     mijn vader

5.  zaliger gedachten lest gebruijckt heeft opstreckende vuijt die Waver tot aen die meen slaet toe dair bove(n) Lucije

6.  clemens weduwe en(de) beneden dat bruggewerc naest geleg(en) suij. Ende dair toe noch een stuck lands geheten

7.  Die Hoeff houdende achtien aekers veen lands geleg(en) ind(en)Ruijge(n) Wilems inder ge(n)gerechte van sinte     marien

8.  tutrecht voirss mit allen sijne(n) toebeho(re)n soe groet en(de) cleijn alst dair van oudts gelege(n) leijt En(de) Dirck   Geritss mijn

9.  vader oeck lest gebruijckt heeft op stiecken(de) vuijt die westzijde op van lande dat meeus geritss bruijcte  tot

10. halve wege(n) aen Willems dair henric Willemss bove(n) en(de) bened(en) Jacop claess naest gelandt sijnn vijftien   jaer

11. lanck du(r)ende ingaende op sinte peters dach ad cathedram vijftienhondert en(de) vive naestcomen(de), Die eerste

12. vijf va(n) alle jair voir achtende de dach en(de) die vijf  jai(r) daer naestvolgen(de) alle jair voir viertich en(de) die  leste

13. vijf jai(r)en alle jair drie ende viertich loot silveres anderhalve(n) koersoister goud(en) Rinsche guld(en) van volre

14. gewichte en(de) eengeteijkende oude dortsche plack gerekentvoir vier loet silvers oft ander goet paijme(n)t  Lxra

15. weerde inder tijt der betalinge Te betalen alle jait dese voirss pacht in die eerste drie dagen vande apcouder

16. paerdemerct  nu naestcomen(de) En(de) alsoe voirt jairlix dese voirss vijfthien jae(re)n uut En(de) dit sal jairlix altijt

17. wesen vrije gelde sonder enigherhande off cortinge offe verminringe des pachte voirss vuijtgeseijt open oirloge

18. open waeren inbreeck van watere(n) ghedamde en(de)  nijeuwe sluijsen, want sake dat enich van desen voirss        punte(n)

19. ind(en) lande vijelen bijnne(n) den jae(r)en voirss dair soude(n) die hee(re)n van Sinte Mari(e)n voirss mij oft         mijne(n) erfname(n) in

20. doen alse ande(n) landthee(re)n hoe(r)en pachts bove(n)  en(de) benede(n) doen sullen Ende ------daerop-----

        oft mijn erfname(n)

21. sullen voirt dese voirss twee stucken lands uut allen cost en(de)  scade houden van als dat dair op vallen oft geset

22. mach worden van dijcken van dam(m)en watergangh en(de) van allen bijnne(n) lands magh gelt op onse(n) cost Ende

23. voirt van allen ouden wercken sonder ijet dair den hee(re)n voirss off te corten. En(de) oft sake wair dat ic jacop

24. oft mijn erfname(n) voirss gebracke mijns dese voirss pacht alle jaire nijet voll en(de) all en betaeld(e) opte termijn

25. voirss com(m)et vrijt gelds als voirss staet Soe bekenne is voir mij en(de) mijn erf(genamen) voirss vervallen te          wesen

26. van dese voirss huerwe(rc) en(de) van allen rechtes en(de) toeseggens als ic Jacop oft mijn erfname(n) voirss dair dan

27. aen hebben mochte(n) in dient alsdan die hee(re)n voirss  ofte houder sbriefs weder op en(de) aen hem neme(n)      willen

28. en(de) anders nijet Behoutlic hem nochtans alle hoirs verschene(n) en(de) onbetaeld(e) pachts die me(n) hem dan          sculdich

29. war(en) en(de) mede soe gelove ic Jcob voir mij en(de) mijne(n) erf(genamen) voirss dat ic dese voirss twee   stucke(n) lands aen nijema(n)t

30. anders hand(en) brenge(n) en sal bijnvoirss en(dene(n) den vijftien jae(re)n voirss ten sij bij openbae(re)n wille    en(de) consent vand(en) hee(re)n

31. voirss en(de) te ijende(n) den vijftien jae(re)n voirss oft dat ic jacop oft mijn erf(genamen) voirss desen pacht nijet en       betaeld(en) als

32. voirss staet Soe dat die hee(re)n dat versuijm aen he(n) name(n) als voirss Soe come(n) dese voirss twee stucke(n)   lands

33. mit allen ha(re) toebehoe(re)n vrij ledich loss en(de)  onbekom(m)ert aend(en) hee(re)n en(de) capittell voirss             hoe(re)n vrije wille dair

34. mede te doen onverzoent van mij jacop ofte mijne(n) erf(genamen) voirss. Alle dinck sonder argelist In ken(n)isse der            waerh(ei)t

35. want ic jacop voirss op dese tijt selve gheen segel en hebbe, Soe heb ic den lange bastaert en(de) sijmon Walich

36. scepen(en) op dese tijt vander ouderkerck dese(n) brief over mij te willen besegele(n)mit hoe(re) segele(n) twelck Wij Lange

37. en(de) sijmon voirss om jacopt voirss bede wille ghie gedaen heb(ben) en(de) hebben onse segelen over hem aen dese(n) brief

38. gehang(en) Geg(even) int jair ons hee(re)n dusent vijfhondert en(de) vijf opte tweentwintichsten dach in september

Gerelateerde inhoud
1505
22-09-1505 Afb Oorkonde
Share |