Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections
U bent hier: Home / Documenten / Samenvattingen / 1500 en later / Tijdvak 1500-1509

Tijdvak 1500-1509

1500

00-00-1500. Omtrent dit jaar wordt de buitenplaats Ruischenstein,” aan den Amstel gesticht door Mr. Jan Benningh Jansz. Eerst heette zij “Brillenburg", toen “Kostverloren" en later “Ruysschenstein of Ruygensteyn." “Kostverloren" beteekent : "verloren moeite, moeite te vergeefs."

1500 - Lees verder...

1500

30-04-1500. Voor Schepenen te Amsterdam verklaart Jan Jansz. schuldig te zijn aan Pieter Jansz. Outscael 2 g.g. andries gulden jaarlijksche renten op een huis en erf op den Heiligenweg...

1500 - Lees verder...

1500

00-00-1500. Nyclaes Jansz., priester confessor, Magdalena Jacobsdr. ministerse van het S. Maria convent, met Andries Vredrixz., hun voogd, schelden kwijt aan het O. Nonnen convent een g. g. oud Vr. scilt jaarlijksche rente...

1500 - Lees verder...

1500

00-00-1500. Omtrent dit jaar wordt de buitenplaats "Brillenburg", aan den Amstel voorbij "'t Cleijn Loopvelt", gesticht door Mr. Jan Benningh Jansz., weleer Schout van Amsterdam, later Raad van Holland.

1500 - Lees verder...

1503

27-01-1503. Het Hof van Hollant beslist het geschil van Walraven, Heer van Brederoede .... met de inwoners van Amsterveen betreffende de aanspraak van den Ambachtsheer op de tienden van het hennep- en raapzaad.....

1503 - Lees verder...

1503

00-00-1503. Aan den Heiligen- of Overtoomschen weg woont een Jakob Willemszoon. Deze heeft dit jaar aldaar een molen gezet op zijn eigen grond en voor eigen rekening. Hij betaalt daarvoor van 1 October af, aan de Grafelijkheid, erfpacht .....

1503 - Lees verder...

1503

00-00-1503. Het Gildehuis van het Bergenvaardersgilde aan den Amsteldijk wordt genoemd.

1503 - Lees verder...

1504

29-04-1504. 29 April. Voor Schepenen in Niewer-Aemstel, verkoopt Valck Pietersz. aan het O. Nonnen convent twee stukken land in Schermer en in Graft.

1504 - Lees verder...

1504

28-08-1504. Schepenen van Amsterveen sluiten eene overeenkomst met Walraven, Heer van Brederode, ..... dat in plaats der tienden van het hennep- en raapzaad door hem in Amsterveen zal geheven worden een accijns van vijf grooten Vlaamsch op ieder vat bier, etc....

1504 - Lees verder...

1504

04-09-1504. Het Hof van Hollant ordonneert die van Aemsterveen, om de verplichtingen, welke hun zijn opgelegd bij de overeenkomst, gesloten met den Heer van Brederode, stiptelijk na te komen.

1504 - Lees verder...

1505

22-09-1505. Jacop Dirck Ger(r)it Kaijstonss krijgt van de kerk Sint Marie in Utrecht een stuk grond in pacht, gelegen aan de Waver in het gerecht van Ouderkerk......

1505 - Lees verder...

1505

21-10-1505. October. Accoord door Burgemeesteren van Amsterdam gesloten met Hendrik Simonsz. ....wegens het leggen van die heerwech, de Reguliersdyck, door zijn land.

1505 - Lees verder...

1505

08-12-1505. Koning Philips verleent aan die van Amsterdamme eenige voorrechten. In de eerste plaats bevestigt hij het 6 Februari 1489 door den Roomsch-Koning Maximillaan gegeven privilegie betreffende het ban- en vangrecht .......

1505 - Lees verder...

1506

20-10-1506. Voor Schepenen te Amsterdam, verkoopt, Adams Jansz. aan het O. Nonnenklooster 4 maden lands achter den Damme, onder verband van een weer lands, gelegen achter Corsgens toorn, en van al zijn goederen.

1506 - Lees verder...

1507

06-01-1507. Voor Schepenen in Nieuwer-Aemstel, stelt Pieter Claesz. zich en zijn nakomelingen borgen van den verkoop, door Machtelt, Pieter Jansz. wed., gedaan.

1507 - Lees verder...

1507

00-00-1507. Margaretha van Borselen (zie onder 1492), gemalin van Walraven van Brederode, en Ambachtsvrouwe van Nieuwer-Amstel, overlijdt te Brussel. Zij wordt opgevolgd door haren oudsten zoon, Jonkheer Reinout van Brederode, ...

1507 - Lees verder...

1508

15-10-1508. Zware storm uit het noordwesten, die drie dagen duurt. Op vele plaatsen breken de dijken door. Door het zoute water sterft al het geboomte tusschen Leiden, Haarlem en Amsterdam.

1508 - Lees verder...

1509

22-05-1509. Jan Claesz. van Weesp, Baljuwen Dijkgraaf van Aemsterlant en schepenen in het dorp Diemen,......betuigen voor de Heemraden van den Zeeburch van Diemen hun dank voor de hulp van Ouder Aemstel en Nyeuwer Aemstel,..... bij de tegenwoordige inbraak van Yppesloot .........

1509 - Lees verder...

1509

11-10-1509. De Regeering van Aemstelredamme belooft aan de waarschappen en landgenooten van Reynerscop, de proostdij van Mijert (Mijdrecht) en die van Ouder en Nyeuwer Aemstel, op hare kosten te zullen onderhouden de oostersche sluis op den Middeldam,....

1509 - Lees verder...

Share |