Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1505

08-12-1505. Koning Philips verleent aan die van Amsterdamme eenige voorrechten. In de eerste plaats bevestigt hij het 6 Februari 1489 door den Roomsch-Koning Maximillaan gegeven privilegie betreffende het ban- en vangrecht .......

8 December. Koning Philips verleent aan die van Amsterdamme eenige voorrechten. In dé eerste plaats bevestigt hij het 6 Februari 1489 door den Roomssh-Koning Maximillaan gegeven privilegie betreffende het ban- en vangrecht duizend roeden buiten de Vrijheid der stad welks bekrachtiging Philips in 1494 weigerde.

Hij voegt er echter eenige opmerkelijke woorden bij. Vooreerst: Hebben ..... gheconfirmeert ende confirmeren uyt onse sonderlinghe gratie misdesen die Privilegie roerende die voorsz. Ballingen hen gheaccordeert bij onsen voorsz. Heere ende Vader inden manieren voorsz. gemerckt dat binnen die duysent Roeden voornoemt niemant hooghe Heerlickheyt en heeft dan wy, als Heer van Amstelland en Kennemerland namelijk (Noot1), en waartegen dus de Ambachtsheer van Nieuwer-Amstel en Sloten niets te zeggen heeft; En ten andere: Wel verstaende dat d' Executie van den Overtreders sal ghedaen worden bij den Schout van Amsterdamme onsen Dienaer ende anders niemant.

Noot1) Nog in den hierna onder 1523 vermelden brief van 28 Juli, noemt Keizer Karel V zich uitdrukkelijk Heer van Amstelland tegenover den Ambachtsheer van .Nieuwer-Amstel, zijnen leenman.

Deze bijvoeging verraadt duidelijk, dat vroeger (1489 - 1494) de stad Amsterdam wegens die executie tegenstand had ondervonden van dien Ambachtsheer {zie verslag 1915, bladz. 23).

Bij hetzelfde privilegie wordt ook bepaald dat niemand turf mag delven op eene mijl afstands van de stad dan met verlof van Stadhouder en Raden van Holland, nadat partijen daarop gehoord zijn. Voorts: Niemand mag in den tijd van tien jaren wijn of bier tappen op driehonderd roeden afstands buiten de eerste Vrijheid der stad. Het laatste punt wordt vastgesteld behoudens ieders recht, nadat de tien jaren verstreken zijn, maar de overige punten zullen van kracht blijven, zoolang zij niet door den Koning herroepen zijn.

Brief op, perkament met het zegel en tegenzegel van den Koning in rood was. Gegeven in onser stadt van Ghendt den VIIIen dach in December int jaer ons Heerere duysent vijfhondert ende vive.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |