Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1499

01-09-1499. Walraven, Heer van Brederoede, geeft eene ordonnantie aangaande de dijken, sluizen en bruggen van Amsterveen o.a. in de Amsteldijk.......Turfwinning alleen met toestemming van de Ambachtsheer.

1 September. Walraven, Heer van Brederoede, geeft eene ordonnantie aangaande de dijken, sluizen en bruggen van Amsterveen. Hierin bepaalt hij, dat alle sluizen, gelegen in den Amsteldijc, moeten gemaakt worden met drijvende deuren en dat twee kaden aan dezen dijk zullen gelegd worden. De Heyligen-wech-poirt zal gemaakt worden door hen, die het Langhe Loepvelt onderhouden, terwijl in dezen weg eene sluis moet aangebracht worden, gelijk aan die ter Nyeuwer-sluys. Eindelijk wordt door hem verboden, binnen den ban van Amsterveen, beneden de kerk, turf te delven, tenzij met toestemming van hem, als Ambachtsheer.

Brief op perkament, met het zegel des Heeren van Brederoede in rood, en dat der stad Aemeterdam in geel was. Gegeven int jaer duusent vierhondert ende tnegentich den eersten dach van Septembre.

S0001

1499  1 septemb(ris)
Resolutie Genomen bij walraven heere tot Brederode ende ambachts heer van amsterveen met de jngelande(n) van amsterveen van op de heijlige wegh ende de veendijck tot aende kercklaen ende mede den amsteldijck vande kercklaen tot aende stad amsterdam, een voet van de waterkant, boven de oude schouwe van de(n) dijck, een kade te leggen, ende te onderhoude(n) vier voeten breet ende twee voeten hoogh. mitsgaders vande heijlige weghs poort, ende heijlige wegh tot aende reguliers poort een cade bijde jngelande(n) te maken van twaelff voete(n) breet, soo hoogh als den amsteldijck bequaen tot waterkeringe

De weteringh voorts door te graven tot aende kercklaen alwaer bij amsterveen een brugge te leggen omme het water te loopen, welcker even als de dijcken beschout sal worden       fo 10   vo ---

P0001

Share |