Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1521

06-11-1521. In opdracht van het Hof van Hollant, Zeelant en Vrieslant dagvaardt Jan Benninck 'de grote heer Bouwen', pastoor van Amsterveen, die de bewoners van 'de heyligen wech ende Jan Betgens' onttrekt aan de parochie van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

6 November. Het Hof van Hollant, Zeelant en Vrieslant draagt den raad Jan Benninck op, "den grooten heer Bouwen", zich noemende Pastoor te Amsterveen, te doen dagvaarden, ten einde de klacht van Deken en Kapittel van Onser Liever Vrouwen inden Hage, 'dat hij de bewoners van het gehucht genaamd den heyligen wech ende Jan Betgens onttrekt aan de Parochie der Nieuwe Kerk te Amsterdamme, te 'onderzoeken en zoo noodig Deken en Kapittel in hun bezit te herstellen. Het signet van het Hof, verloren. Gegeven in Den Hage .... upten sesten dach in Novembri int jaer ons Heeren duysent vyfhondert ende eenentwintich. Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage. Regest 519.

        Aan dit stuk zijn twee andere gehecht d.d. 1521,nobember 7 en november 7-9

7 November. Vranck van Dam, deurwaarder van het Hofvan Hollant, geeft den Stadhouder Generaal als President van het Hof te kennen, dat hij op last van de commissarissen Jan Benninck en Marcelis van Zegerscappele "groote heer Bouwen", Pastoor te Aemsterveen, vóór hen buiten Aemsterdam heeft gedagvaard.' Upten VIIen dach van Novembry anno XVe XXI. Als voren. Regest 520.

7 -9 November. Jan Benninck, raad in het Hof van Hollant, vermeldt in den breede, hoe hij met den secretaris Marcelis van Zegerskappele de hem in den aan dit stuk gehechten brief van het Hof (d.d. 1521, 6 November; Regest 519) verstrekte opdracht heeft vervuld in het buiten Amsterdamme gelegen huis van Cornelis Cornelis' zoon Molenair, Pastoor der Nieuwe Kerk aldaar, waarbij hij Deken en kapittel van Onser Liever Vrouwen in Den Hage en hunnen Vicecureit heeft gehandhaafd in het bezit der cure binnen 100 roeden buiten de veste van Amsterdamme. Actum ten dagen'ende  jaer voorsz. (upten Vllen dag Novembris anno XXI - den VIIIen dach Novembris nair IX uren - upten IXen dach Novembris voorz. 's morgens omtrent VIII uren). Als voren, Regest 521.

S0001

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |