Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1364

17-02-1364. Floris, zoon van heer Willem van Oegstgeest, oorkondt, dat de lieden van Kalslagen en Nieuwveen van Willem van Amstel, proost van St. Jan te Utrecht, en van Gijsbrecht, heer van Amstel, diens broer, een vrije afwatering op Amsterdam hebben gekocht.

17 Februari. Floris, zoon van heer Willem van Oegstgeest, oorkondt, dat de lieden van Kalslagen en Nieuwveen van Willem van Amstel, proost van St. Jan te Utrecht, en van Gijsbrecht, heer van Amstel, diens broer, een vrije afwatering op Amsterdam hebben gekocht.

Alle dengeenen die desen brieff sullen sien off horen lesen doe ick verstaen, Florens haren Willemsz. van Oistgiest, dat ick kenne ende mij condt is, als hiernaer gescreven staet alse van den waterganck, daerom twijen die van de Oude Calslagen ende die van Nieuveen aen die eene zijde ende die van Amstelrelant aen die andere zijde. In den eersten soo coften die van Oude Calslage ende die van den Nijenvene horen waterganck, die sij hebben t’jegens den proost Willam ende tiegens den heere van Amstel, sijnen broeder, bij eendrachticheyt des grave van Hollant ende bij rade des borrichgraven Heijnricx van Leijden ende Willams van Egmonde, eenen vrijen waterganck tot Amstelredamme uuijt zonder dijcken, ende dairom souden zij houden after dicht des Bilresdammes weer ende Hooftsloot voor dat zijgende water. Voirt zoo heb ick vele rackelicken knapen hooren seggen, dat zij dairmede over ende ane waren, daer dese voors. waterganck gecoft werdt ende hantvesten off gegeven worden, besegelt met vier segelen, des proest van Sint Jan, t’seeren van Amstel, zijn broeder, borrichgraven van Leijden ende Willams van Egmonde. Voort zoo kende ick dese voors. heeren ende ick was hoer arme maech des heeren van Amstel ende des proost Willams ende mijn vadere waren moijen kinderen ende die bochgrave Henrick van Leijden was mijn oem.
Omdat ick mijnen zegel verlooren hebbe, soo hebbe ick gebeden Gerit Jan Coptensz., mijnen neve, dat hij dese brieff bisegel met sijnen segele. Ende ick Gerrit voors. om bede wille Florens, mijne neven, zoo hebbe ick desen brieff bisegelt met mijn segele int jaer ons Heeren duijsent driehondert vier ende t’sestich des saterdaechs nae sinte Valentijnsdach.

S0008-227

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |