Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

slider

Sections

1356

02-12-1356. Hertog Willem V oorkondt dat Willem uter Camere hem opdraagt ten behoeve van Gijs Zaal Klaasz. land bij Ouderkerk, geheten de Poortersweide, welk land hij aan Gijs te leen geeft.

2 december. Hertog Willem V oorkondt dat Willem uter Camere hem opdraagt ten behoeve van Gijs Zaal Klaasz. land bij Ouderkerk, geheten de Poortersweide, welk land hij aan Gijs te leen geeft.
Hertoghe Willem van Beyeren etc., doen cont allen luden, dat voer ons quam Willem uter Camere*  ende droech ons op tot Ghise [Z]alen Claiszoens behoef XVI morghen lants die men heet der Poerterweyde, legghende bij der Ouderkerke tot Aemstel, met tween hofsteden ende tuininghen die daertoe behoren, alsoe alst haercomen es. Ende an dit voerseyde lant soe leghet die Aemtel op die oestzide, tmarcvelt up die zutzide, des Papenmeer op die westzide, Ment Clau Ruuskens. lant op die noertzide. Ende die hofsteden legghen ant dorp tot Aemstel bi der brugghe ende die tuininghen legghen after dorp voerscr. die Willem voorscr. van ons te houden plach ten rechten lene, welc lant, tuninghen ende hofsteden voerscr. wi verliet hebben ende verlien vrilic ende rustelic te besitten ende te gehebruken voer ons ende onse nacomelingen Ghise [Z]alen voors. ende sine nacomelinghen van ons te houden ten rehten lene.
In orkonde etc. ghegheven in den Haghe des vridaghes nae sinte Andriesdach int jaer LVI.
Jussu domini comitis.
Per dominum Henricum Popponis, presbyterum, et magistrum Theodoricum de Thenis.
s. Henricus Ameronghen        sigillavit dominus de Yselsteyn [Arnoud Gijsbertsz. van IJselstein].

* Graaf Willem IV gaf op 30 november 1339 aan Willem van der Camer, zijn snijder, het hier vermelde land in leen.

S0008-170a

Ook:

De Hertog doet kondschap "aan alle luyden, dat voir ons guam Willem uter Camere ende ons opdroeg tot Ghise Alen Claeszoon behoef sestien morgen lants, die men hiet die Poirterweyde liggende bij den Ouderkerke tot Aemstel."

S0001

Zie ook 05-12-1358 over dezelfde kwestie.

 

Gerelateerde inhoud
Bronnen & Literatuur
Share |